Menu Close

Bitutės

(atnaujinta 2022-10-25))
PU GRUPĖ „BITUTĖS“ 

2022-2023 m.m. 

GURPĖJE DIRBA:

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOSALINA BRAŽINSKIENĖ IR AKVILĖ EKLERIENĖ

MOKYTOJŲ PADĖJĖJAVAIDA KLIUČINYKIENĖ

PU MOKYTOJŲ PADĖJĖJAREDA SABUKONIENĖ

GRUPĖS SAVITUMAS

                 Bitučių“ grupėje ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai. Grupę lanko 18 ugdytinių: 6 mergaitės, 12 berniukų. Dauguma mėgsta judrią veiklą, siužetinius, judriuosius žaidimus. Berniukai domisi mašinomis, mėgsta statyti statinius iš kaladėlių ir Lego konstruktorių. Mergaitėms patinka žaisti vaidmeninius žaidimus, spalvinti, piešti, šokti.

Plėtojant ugdytinių komunikavimo, pažinimo, matematinius, sveikatos saugojimo ir meninius gebėjimus, planuojame organizuoti STEAM veiklas, eksperimentus, stebėjimus, išvykas, sportinius žaidimus. Įvairiose veiklose vaikai bus skatinami draugiškai susitarti, bendrauti, padėti vienas kitam. Ugdytiniams dar sunku patiems rasti taikius sprendimus, todėl dėmesį planuojame skirti socialinių gebėjimų tobulinimui, kai siekiama susitarimo dėl bendros veiklos ir tvarkos, vienas kito išklausymo, paskatinimo, susitarimų laikymosi.

Ugdytinius ugdysime pagal Priešmokyklinio ugdymo  bendrąją programą, remsimės rekomendacijomis priešmokyklinio ugdymo pedagogui ,,Patirčių erdvės” (1-2 knygomis). Tai padės vaikams augti ir bręsti kaip asmenybėms, išsiugdyti kompetencijas, numatytas priešmokyklinio ugdymo programoje, ir šitaip pasirengti mokytis mokykloje. Į Programą integruojame ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“, LIONS QUEST socialinio ir emocinio bendravimo  programą „Laikas kartu“.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymo poreikius, vadovaujantis humanistinėmis, demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo sąlygas, padėti pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje. Vaikai, atsižvelgiant į jų individualius poreikius ir galimybes, įgūdžius įgis per patyrimą ir integraliai – žaisdami, stebėdami, eksperimentuodami, veikdami įvairiose aplinkose, ugdant 7 kompetencijas: komunikavimo, kultūrinę, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, skaitmeninę.Visos kompetencijos yra vienodai svarbios, todėl padėsime ugdytis pagal poreikį visoms, daug dėmesio skirdamos komunikavimo bei emocinei ir sveikos gyvensenos kompetencijoms.

PAGRINDINIAI GRUPĖS UGDYMO(SI) PRIORITETAI:

♦ Saugi ir estetiška aplinka;

♦ Ugdymosi kokybės tobulinimas įvairių gebėjimų bei poreikių vaikams;

♦ Vaikų komunikacinių ir socialinių gebėjimų, savarankiškumo, saviraiškos, sveikatos puoselėjimo bei įvairios fizinės patirties ugdymas;

♦ Įvairesnių bendradarbiavimo formų su tėvais paieška, siekiant aktyvaus tėvų dalyvavimo grupės veikloje.

 

Sveiki, sakau dienelei ir vaikams, sveiki!
Sveiki, sveiki, sveiki!

Sveiki saulutei, žemei ir geriems draugams,
Sveiki, sveiki, sveiki!

 

UGDYMO(SI) VEIKOS GRUPĖJE IR LAUKE

 

 

 

 

 

 

 

                     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content