Menu Close

Bitutės

(atnaujinta 2022-01-26)
PU GRUPĖ „BITUTĖS“ 

2021-2022 m.m. 

 

GRUPĖS SAVITUMAS

         Rugsėjo 1-ąją į priešmokyklinę vaikų ugdymo grupę „Bitutės“ susirinko 20 ugdytinių: 9 berniukai ir 11 mergaičių. 7 grupės vaikai turi kalbos sutrikimų, jiems padeda logopedė. Planuojame skirti šių vaikų kalbinių gebėjimų lavinimui daug dėmesio, nuolat bendradarbiaujant su logopede bei skiriant individualias užduotis. Visose šeimose bendraujama lietuvių kalba. Daugelis tėvų labai rūpestingi, bendraujantys, jaučiamas ryšys tarp mokytojos ir tėvų. Siūlantys pagalbą, taip pat atsižvelgia į pedagogo rekomendacijas, klausiantys apie vaiko dieną darželyje. Yra daug jautrių vaikų, nenoriai atsiskiria su mama, graudinasi. Didžioji dalis vaikų pažįsta keletą raidžių, geba užrašyti savo vardą, 10 vaikų, domisi rašmenimis vangiai, skaičiuoja mintinai keletas vaikų. Vienas berniukas išskirtinai domisi gamtos dėsniais. Skatinsim vaikus nuolat domėtis raidėmis, lavinsim vaikų gebėjimus. Įtrauksim į žinių šalį. Skatinsim domėtis aplinka. Atliksim daug bandymų. STEAM veiklos lieka prioritetinė veikla, kadangi vaikus skatina ieškoti problemos sprendimo būdų. Berniukai domisi mašinomis, mėgsta konstruoti iš LEGO ir kitų konstruktorių. Domisi gyvūnais bei žaidžia domino, šaškėmis žaidžia tik keletas vaikų. Mergaitės mėgsta žaisti siužetinius-vaidmeninius žaidimus, patinka spalvinti bei piešti, taip pat daug laiko praleidžia žaidžiant su lėlėmis. Priešmokyklinukams dar sunku sklandžiai reikšti mintis, atpasakoti girdėtą kūrinį ir ypač kurti įvairius pasakojimus. Sunku atsakyti bei kalbėti pilnais sakiniais.

UGDYMO PRIORITETAI

Ugdymo kokybė – didžiausią dėmesį skirti ugdymo kokybei, kad į mokyklą ugdytiniai atvyktų aktyvūs, savimi ir savo gebėjimais pasitikintys, turintys stiprią pažinimo motyvaciją.

Individuali pagalba – teiksime vaikams įvairią pagalbą, esant situacijai, kurioje vaikas jaučiasi nesaugus ar nesuprastas. Kalbėsime ir informuosime tėvus apie vaiko ugdymo (si) pažangą. Bendrausime su reikiamais specialistais (logopede, soc.pedagoge, psichologe).

Socialinių įgūdžių ugdymas – dalyvauti prevencinėse programose prieš smurtą, gvildensim sveikos gyvensenos temas, kurios padės vaikams išmokti lengviau įveikti kasdieninius sunkumus, spręsti konfliktus ir įveikti problemas.

  • Kokybiškas ugdymas, padedantis atskleisti vaiko kūrybinius gebėjimus, savarankiškumą ir iniciatyvumą.
  • Bendravimas ir bendradarbiavimas. Plėtoti bendravimo įgūdžius įtraukiant tėvelius ir vaikus į kūrybinių grupių organizuojamas veiklas.
  • Dinamiškos, jaukios, estetiškos grupės aplinkos puoselėjimas.
  • Vaikų bendravimo įgūdžių ugdymas. Suteikti vaikams žinių, kaip elgtis įvairiose situacijose, pratintis išklausyti pašnekovą, įsijausti į kito draugo nuotaiką, padėti draugui, užjausti.
  • Tėvų informavimas ir švietimas, bendradarbiavimas su šeima. Informuoti tėvelius pedagoginiais, psichologiniais klausimais, bendradarbiaujant su tėveliais gerinti vaikų ugdymą(si), kuriant grupės aplinką.
  • Kintantis ugdymo turinys, ugdymo aplinka ir erdvės kokybė. Vaikai bus mokomi įvairiose aplinkose atsižvelgiant į vaikų pomėgius, naudosim kuo daugiau darželių erdvių.

             Priešmokyklinėje grupėje ugdymas teikiamas pagal „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“ (2014 m.), kuri nustato priešmokyklinio ugdymo tikslą, uždavinius, prielaidas ir būdus, ugdytinas kompetencijas, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo gaires. Programa orientuota į vaiko pasiekimus.   Į ją integruojamos programos: „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijų programa“, tarptautinė socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“ bei prevencinė programa „Lions Quest“ Laikas kartu.

Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniams sudarytos sąlygos papildomai mokytis anglų kalbos, lankyti šokių studiją, vaikų jogos užsiėmimus bei katalikų tikybos pamokėles.

Priešmokyklinio ugdymo siekis – vaiko socialinė, sveikatos, pažinimo, komunikavimo ir meninė kompetencijos. Į jas integruotos verslumo, kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis kompetencijos. Atkreipsime dėmesį į darželio veiklos kryptingumą.

Kompetencijos ir bendrieji gebėjimai ugdomi integraliai, visos spontaniškos ir organizuotos vaiko veiklos metu, ne tik priešmokyklinio ugdymo grupėje, bet ir renginiuose, kelionėse, išvykose, sporto varžybose, taip pat namuose, šeimoje.

Individualizuojame vaikui keliamus reikalavimus, atsižvelgiame į kiekvieno vaiko galias. Vaikai vaidina, improvizuoja, vaidybą sieja su kalba, daile, muzika, etnokultūra. Taip patenkina kūrybinės saviraiškos poreikį „atrasdami“ save, įtvirtina kultūrinius ir socialinius gebėjimus, pasitikėjimą, teigiamą savęs vertinimą.

Optimalus ugdymosi pasiekimų – kompetencijų lygis sudarys ir užtikrins vaiko mokyklinę brandą.

Sveiki, sakau dienelei ir vaikams, sveiki!
Sveiki, sveiki, sveiki!

Sveiki saulutei, žemei ir geriems draugams,
Sveiki, sveiki, sveiki!

 

Mes bitelės, darbščios bitės,
Renkam medų zum zum zum.
Nuo gėlytės ant gėlytės
Visą dieną zum zum zum.

Zum zum zum po žalią mišką,
Po pušyną zum zum zum.
Net sparneliai jau aptiško
Gelsvo gintaro medum.

Prašom mes kiekvieną gėlę,
Duok medučio zum zum zum.
Snapą tartum ąsotėlį
Reik pripildyti medum.

 

UGDYMO(SI) VEIKLOS

EKSKURSIJA Į „ZUIKIŲ MUZIEJŲ“

 

Dalyvaujame eTwinning projektuose. Atliekame STEAM ugdymą bei švenčiame įvairias šventes darželyje.

 

 

 

 

 

 

                     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content