Menu Close

Kiškučiai

(atnaujinta 2021-09-10)

2021-2022 m.m.

GRUPĖS SAVITUMAS
              Priešmokyklinio ugdymo grupę „Kiškučiai“ lanko aštuoniolika vaikų: šeši berniukai ir dvylika mergaičių. Grupėje teikiama kompleksinė specialistų pagalba. Ugdomajame procese planuojamos tokios veiklos, kurių metu natūraliai atsiranda galimybė bendrauti, pasitikėti savimi, grupės draugais bei čia dirbančiais suaugusiais. Grupėje vadovaujamasi pagrindinės ugdymo vertybėmis: pagarba, mandagumu, tolerancija, kūrybiškumu, bendravimu, bendradarbiavimu, draugyste, savarankiškumu, žinių siekimu ar pan.  Lavinamas dėmesio sukaupimas, girdimoji atmintis, akies ir rankos koordinacija. Daug dėmesio skiriama loginio mąstymo užduotims, taikoma STEAM metodologija, kuri skatina ieškoti įvairių užduočių sprendimo būdų.

Grupėje vaikai laisvai gali rinktis norimus žaislus, žaidimus, įvairias ugdomąsias priemones bei jas keisti pagal savo poreikius ir gebėjimus. Vaikai noriai išbando interaktyvias veiklas, daug laiko praleidžia lauke.

Ugdymo(si) procesas organizuojamas vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa (2014). Vykdoma tarptautinė socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“. Papildomai vyksta anglų kalbos, šokių, jogos, katalikų tikybos pamokėlės. Stengiamasi įgyvendinti spontaniškas, vaikų, tėvelių idėjas bei organizuoti kuo įvairesnes veiklas pagal kiekvieno vaiko individualius gebėjimus. Pasiekimai aptariami individualiais pokalbiais, teikiama informacija darželio internetiniame puslapyje, elektroniniame dienyne.

GRUPĖS PRIORITETAI
· Saugios ir estetiškos aplinkos kūrimas;

· Ugdymo(si) kokybės tobulinimas įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams;

· Vaikų komunikacinių ir socialinių jų gebėjimų, savarankiškumo, saviraiškos, sveikatos puoselėjimo bei įvairios fizinės patirties ugdymas;

· Įvairesnių bendradarbiavimo formų su tėvais paieška, siekiant kuo aktyvesnio tėvų dalyvavimo grupės veikloje;

 

“KIŠKUČIŲ” GRUPĖS TAISYKLĖS

 

UGDYMO(SI) VEIKLOS

 

 


Skip to content