Menu Close

Lašeliai

(atnaujinta 2023-01-09)

IU GRUPĖ ,,LAŠELIAI‘‘ 

2022-2023 M.M.  

 

GRUPĖJE DIRBA IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS:

  Vilma Pūkienė ir Jolanta Pauliukevičienė

     IU mokytojų padėjėja – Ramunė Jaskelevičienė

GRUPĖS SAVITUMAS

             Šį rugsėjo mėnesį  ,,Lašelių‘‘ ikimokyklinio amžiaus grupę papildė dar penki vaikučiai – trys mergaitės ir du berniukai. Šiuo metu grupę sudaro devynios mergaitės ir dešimt berniukų. Labai gudrūs, sumanūs ir vaikiško polėkio nestokojantys vaikai.

           Žengiant draugystės, komunikavimo, ugdymosi keliu, didelį dėmesį skiriame į ugdymo(si) aplinką, kuri padeda vaikui išreikšti savo kūrybinius sumanymus.  Kompleksinių ugdomųjų veiklų metu ugdome svarbiausius vaiko poreikius: judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo, saviraiškos. Nuolat aktyvinamas ir puoselėjamas jo individualumas, iniciatyvumas, kūrybiškumas. Didelį dėmesį skiriame kalbinei, meninei, sportinei veiklai, higieninių įgūdžių ugdymui. Siekiame geriau pažinti vaiką, atskleidžiant jo individualius poreikius, stiprinant pasitikėjimą savimi ir esančiu šalia.

             Keliaujant susipažinimo, draugystės ir bendravimo keliu, grupės veiklose vykdomas sistemingas ugdomosios veiklos planavimas, parturtinat ugdymo(si) procesą interaktyvių priemonių pagalba. Didelį dėmesį skiriame individualių gebėjimų sklaidai bei lavinimui, individualios pažangos bei pasiekimų ūgčiai. Džiaugiamės bendradarbiavimu ir partnerystės plėtra su socialiniais partneriais, ugdytinių tėvais, darželio bendraamžiais. Atkreipiant dėmesį į ugdytinių entuziazmą, norą veikti, vis dažniau renkamės spontaniškas veiklas, kurių metu integruojame šiuolaikiškas įstaigos priemones: interaktyvias grindis, sensorinį kambarį, lauko pojūčių takelį, lauko muzikos instrumentus.

          Kompleksines veiklas organizuojame edukacinėse lauko aplinkose: ,,Pakeliamų lysvių traukinuke“, ,,Vaikystės sodelyje“ ir kt. Netradicinės idėjos lauko erdvėje, padeda aktyvinti vaikų žaidybinę veiklą, lavinti kūrybiškumą, pažintinius gebėjimus, patirti atradimo džiaugsmą. Aktyviai dalyvaujame darželio ir kitų įstaigų renginiuose, patys organizuojame šventes ir popietes, sportinius renginius, edukacinius užsiėmimus, kurių metu mokomės draugiškai sutarti, bendrauti, įgyti naujos patirties.

          Puoselėdami įstaigos aplinką dalyvaujame ilgalaikiame gamtiniame projekte ,,Rasos lašelis žiedų karalystėje’’. Kartu su tėveliais analizuojame vaiko pasiekimų rezultatus, džiaugiamės naujomis patirtimis. 

           

UGDYMO(SI) PRIORITETAI: 

♦ Organizuoti patirtinį ugdymąsi, plėtoti informacinį mąstymą, panaudojant gamtines, inovatyvias priemones, STEAM, ŽNI ir kt. metodus, kuriant įtraukiančią aplinką;

♦ Ugdyti aplinkos pažinimo, higieninius, kasdieninius įgūdžius, siekiant ugdytinių savarankiškumo;

♦ Užtikrinti kokybišką, visapusišką vaiko ugdymą(si) atskleidžiant ir stiprinant individualius ugdytinio poreikius, ugdomąją veiklą planuoti atsižvelgiant į vaikų pasiekimus;

♦ Tenkinti ugdytinių saugumo, fizinius ir socialinius poreikius;

♦ Ugdyti ekologinės kultūros, krikščioniško tikėjimo 

„LAŠELIŲ“ GRUPĖS

PASISVEIKINIMO DAINELĖ: 

PILNA GRUPĖ PIPIRIUKŲ,

DAUG MAŽŲ, GRAŽIŲ „LAŠIUKŲ“.

ŽAIDŽIA, ŠOKA IR DAINUOJA,

DAR SAPNELĮ SUSAPNUOJA.

DAUG ŽAISLIUKŲ ĮVAIRIŲ,

GRAŽI GRUPĖ IŠ TIESŲ!

 

GERO ELGESIO TAISYKLĖS:

 Į darželį ateiname linksmai nusiteikę;

 Pasisveikiname su auklėtojomis ir draugais;

 Neskriaudžiame savo draugų ir dalijamės žaisliukais;

  Kultūringai elgiamės prie stalo;

 Saugiai žaidžiame grupėje ir lauke;

 Girdime ką sako auklėtojos;

 

UGDYMO(SI) VEIKLOS GRUPĖJE IR LAUKE

 

 

UGDYMO(SI) VEIKLOS 2021-2022 M.M. 

Skip to content