Menu Close

Lašeliai

(atnaujinta 2022-03-25)

IU GRUPĖ ,,LAŠELIAI‘‘ 

2021-2022 M.M.  

GRUPĖJE DIRBA IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS:

  Vilma Pūkienė ir Jolanta Pauliukevičienė

     IU mokytojų padėjėja – Ramunė Jaskelevičienė

 

           Rugsėjo mėnesį į ,,Lašelių‘‘ ankstyvojo amžiaus grupę rudeninis debesėlis atpūtė 15 ,,Lašelių‘‘: 6 mergaites ir 9 berniukus. Labai gudrūs, sumanūs ir vaikiško polėkio nestokojantys vaikai.

Žengiant pirmuosius žingsnius susipažinimo, draugystės ir bendravimo keliu, didelį dėmesį skiriame į ugdymo(si) aplinką, kuri padeda vaikui išreikšti savo kūrybinius sumanymus. Taip ugdome svarbiausius vaiko poreikius: judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo, saviraiškos. Kompleksinių ugdomųjų veiklų metu puoselėjamas jo individualumas, iniciatyvumas, kūrybiškumas. Didelį dėmesį skiriame kalbinei, meninei, sportinei veiklai, higieninių įgūdžių ugdymui. Siekiame geriau pažinti vaiką, atskleidžiant jo individualius poreikius, stiprinant pasitikėjimą savimi ir esančiu šalia.

Keliaujant susipažinimo, draugystės ir bendravimo keliu, grupės veiklose vykdomas sistemingas ugdomosios veiklos planavimas, modernizuojant ugdymo(si) procesą interaktyvių priemonių pagalba. Didelį dėmesį skiriame individualių gebėjimų sklaidai bei lavinimui, individualios pažangos bei pasiekimų vertinimui. Džiaugiamės bendradarbiavimu ir partnerystės plėtra su ugdytinių tėvais, darželio bendraamžiais. Atkreipiant dėmesį į ugdytinių entuziazmą, norą veikti, vis dažniau renkamės spontaniškas veiklas, kurių metu integruojame šiuolaikiškas įstaigos priemones: interaktyvias grindis, piešimo sieną, burbulų kolonas, sensorinį kambarį, lauko pojūčių takelį, lauko muzikos instrumentus.

Kompleksines veiklas organizuojame edukacinėse lauko aplinkose: ,,Pakeliamų lysvių traukinuke“, ,,Vaikystės sodelyje“ ir kt. Netradicinės idėjos lauko erdvėje, padeda aktyvinti vaikų žaidybinę veiklą, lavinti kūrybiškumą, pažintinius gebėjimus, patirti atradimo džiaugsmą. Aktyviai dalyvaujame darželio ir kitų įstaigų renginiuose, patys organizuojame šventes ir popietes, sportinius renginius, edukacinius užsiėmimus, kurių metu mokomės draugiškai sutarti, bendrauti, įgyti naujos patirties.

Puoselėdami įstaigos aplinką dalyvaujame ilgalaikiame gamtos projekte ,,Lašelis žiedų karalystėje’’. Aktyviai bendraujame ir bendradarbiaujame su socialiniais partneriais, kartu su tėveliais analizuojame vaiko pasiekimų rezultatus, džiaugiamės naujomis patirtimis. 

UGDYMO(SI) PRIORITETAI: 

1.Ugdyti aplinkos pažinimo, higieninius, kasdieninius įgūdžius, siekiant vaikų savarankiškumo ;

2.Užtikrinti kokybišką, visapusišką vaiko ugdymą(si) atskleidžiant ir stiprinant individualius  ugdytinio poreikius;

3.Stiprinti pedagogų ir ugdytinių tėvų bendradarbiavimą.

„LAŠELIŲ“ GRUPĖS

PASISVEIKINIMO DAINELĖ: 

PILNA GRUPĖ PIPIRIUKŲ,

DAUG MAŽŲ, GRAŽIŲ „LAŠIUKŲ“.

ŽAIDŽIA, ŠOKA IR DAINUOJA,

DAR SAPNELĮ SUSAPNUOJA.

DAUG ŽAISLIUKŲ ĮVAIRIŲ,

GRAŽI GRUPĖ IŠ TIESŲ!

 

GERO ELGESIO TAISYKLĖS:

 Į darželį ateiname linksmai nusiteikę;

 Pasisveikiname su auklėtojomis ir draugais;

 Neskriaudžiame savo draugų ir dalijamės žaisliukais;

  Kultūringai elgiamės prie stalo;

 Saugiai žaidžiame grupėje ir lauke;

 Girdime ką sako auklėtojos;

 

UGDYMO(SI) VEIKLOS 

Skip to content