Menu Close

Linelis

(atnaujinta 2023-09-07) 

PU GRUPĖ „LINELIS“ 

  2023-2024 m.m.

 

GRUPĖJE DIRBA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS:

Vida Matusevičienė ir Edita Valinčienė

Mokytojos padėjėja –  Rasa Garbenienė

PU mokytojos padėjėja – Danė Legan

 

„RYTO RATO“  PASISVEIKINIMAS:

Per kalnelį saulė ritas…
„Labas rytas, labas rytas” –
Debesėliui, žemei, saulei
Ir visam geram pasauliui…

„Labą dieną,“ – mamai, tėčiui,
Draugui, miestui ir miestiečiui…
O kai žvaigždės ims vėl degti,
Mes linkėsim: „Labą naktį“…
(J. Nekrošius)

 

GRUPĖS SAVITUMAS

Mišrią priešmokyklinio ugdymo grupę ,,Linelis“ lanko 19 ugdytinių: 8 mergaitės, 11 berniukų.

Dauguma vaikų mėgsta judrią veiklą, vaidmeninius, judriuosius žaidimus. Berniukai domisi mašinomis, mėgsta statyti statinius iš kaladėlių ir lego konstruktorių. Mergaitės mėgsta žaisti siužetinius žaidimus, nori spalvinti, piešti, šokti.

Sieksime sukurti 5–6 m. amžiaus vaikų ugdymui pritaikytą ir mokymąsi stimuliuojančią aplinką.

Ugdymą organizuosime, derindamos kryptingą mokytojo ir spontanišką vaiko veiklą, taikysime patirtinio mokymo(si) metodus (projektus, tyrinėjimus, eksperimentavimą, pažintines išvykas, diskusijas ir kt.), pripažįstant žaidimą ir kasdienį vaiko gyvenimą grupėje kaip neatsiejamą ugdymo dalį.

Ugdytinius ugdysime pagal naują Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, remsimės rekomendacijomis priešmokyklinio ugdymo pedagogui ,,Patirčių erdvės” (1-2 knygomis). Tai padės vaikams augti ir bręsti kaip asmenybėms, išsiugdyti kompetencijas, numatytas priešmokyklinio ugdymo programoje, ir šitaip pasirengti mokytis mokykloje. Vaikai aktyviai dalyvaus ugdymo(si) procese. Atsižvelgsime į vaikų galias, poreikius ar patiriamus ugdymosi sunkumus, tikslingai papildysime ir plėtosime vaikų idėjas.

Sieksime užtikrinti kiekvieno vaiko mokymosi sėkmę, sudarysime galimybę vaikams skirtingais būdais pademonstruoti pasiekimus bei daromą pažangą.

 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų bendrųjų kompetencijų ugdymas per technologijas – 

Šios programos tikslas – padėti vaikams atrasti ir realizuoti save informacinių technologijų ir techninės kūrybos srityje, siekiant pažinimo apie skirtingų technologijų paskirtį veikimą ir panaudojimą. Užsiėmimų metu vaikai tyrinės naujausias technologijas ir jų panaudojimą, diskutuos, reflektuos, atliks praktinius užsiėmimus su robotikos konstruktoriais ir kt.

Taip pat ugdytiniams bus vedamos finansinio raštingumo ir verslumo ugdymo programos valandėlės.

Ugdytiniams sudarytos sąlygos neformaliam švietimui – Vaikų jogos užsiėmimai, katalikų tikybos pradmenys ir anglų kalbos pamokėlės.

 

UGDYMO(SI) PRIORITETAI – 

Saugi ir estetiška aplinka;

Ugdymo(si) kokybės tobulinimas įvairių gebėjimų bei poreikių vaikams;

Vaikų komunikacinių ir socialinių gebėjimų, savarankiškumo, saviraiškos, sveikatos puoselėjimo bei įvairios fizinės patirties ugdymas;

Įvairesnių bendradarbiavimo formų su tėvais paieška, siekiant aktyvaus tėvų dalyvavimo grupės veikloje.

 

UGDYMO(SI) VEIKLOS GRUPĖJE IR LAUKE 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

Skip to content