Menu Close

Linelis

(atnaujinta 2022-04-21) 

IU MIŠRI GRUPĖ „LINELIS“ 

  2021-2022 m.m.

 

GRUPĖJE DIRBA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS:

Vida Matusevičienė ir Alina Bražinskienė

Mokytojų padėjėja –  Eglė Puniškienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytojų padėjėja – Danė Legan

 

„RYTO RATO“  PASISVEIKINIMAS:

Per kalnelį saulė ritas…
„Labas rytas, labas rytas” –
Debesėliui, žemei, saulei
Ir visam geram pasauliui…

„Labą dieną,“ – mamai, tėčiui,
Draugui, miestui ir miestiečiui…
O kai žvaigždės ims vėl degti,
Mes linkėsim: „Labą naktį“…
(J. Nekrošius)

 

GRUPĖS SAVITUMAS

             Ikimokyklinio ugdymo mišrią  „Linelio“ grupę lanko 19 ugdytinių: 7  mergaitės ir 12 berniukų. Grupės ugdytinių amžius: 6 ugdytiniai yra 6-7 metų, kiti -5-6 metų.

         Grupėje vaikų pomėgiai yra įvairūs. Berniukai labiau domisi mašinomis, judriais žaidimais, konstravimu, mergaitės daugiau dėmesio skiria vaidmeniniams  žaidimams, meninei veiklai, piešimui. Ugdytiniai  domisi knygomis, nori išmokti rašyti, skaičiuoti, skaityti. Jie smalsūs, judrūs. Jaučia norą tyrinėti, ieškoti, atrasti, pažinti savo aplinką, rasti atsakymus į kylančius klausimus. Vaikai labai aktyvūs, judrūs, todėl dažnai tarp jų kyla ginčai bei nesutarimai. Dar sunku patiems rasti taikius sprendimo būdus, todėl didesnį dėmesį skirsime socialinių gebėjimų ugdymui. Skatinsime vaikų tarpusavio susitarimą dėl žaidimo taisyklių, jų laikymosi, padėsime spręsti iškilusius nesutarimus. Glaudžiai bendradarbiaudami su šeima, orientuosimės į vaiko ugdymo(si) kokybės gerinimą.

Priešmokyklinio ugdymo siekis vaiko socialinė, sveikatos, pažinimo, komunikavimo ir meninė kompetencijos. Į jas integruotos verslumo, kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis kompetencijos.

Kompetencijos ir bendrieji gebėjimai ugdomi integraliai, visos spontaniškos ir organizuotos vaiko veiklos metu, ne tik priešmokyklinio ugdymo grupės aplinkoje, bet ir renginiuose, kelionėse, išvykose, sporto varžybose, taip pat namuose, šeimoje.

Priešmokyklinio amžiaus vaikams ugdymas teikiamas pagal ‚‚Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“ (2014 m.), kuri nustato priešmokyklinio ugdymo tikslą, uždavinius, prielaidas ir būdus, ugdytinas kompetencijas, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo gaires. Programa orientuota į vaiko pasiekimus. Į ją integruojama: „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa”, tarptautinė programa „Zipio draugai“.

Dalyvaudami tarptautinėje programoje „Zipio draugai“, susipažinsime su naujuoju draugu Zipiu.  Kiekvieną savaitę klausydamiesi pasakojimo apie jį, išmoksime lengviau įveikti kasdienius sunkumus ir stresus, mokysimės ieškoti būdų kaip susitvarkyti su jausmais, įgysime socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų.

         6-7 m. vaikams lavinsime girdimąją atmintį ir susikaupimą, akies ir rankos koordinaciją. Mokysime pastebėti garsų panašumus ir skirtumus, sieti raidę su garsu, jungti du garsus, raides, pradėti skaitinėti. Siūlysime loginį mąstymą skatinančių skaičiavimo užduočių. Pasitelkdami įvairią metodiką, išmaniąsias technologijas, mokysime vaikus susitelkti veiklai, kuo ilgiau išlaikyti dėmesį, savarankiškai atlikti užduotis. Ugdymo proceso metu individualizuojame vaikui keliamus reikalavimus, atsižvelgiame į kiekvieno vaiko galias. Optimalus ugdymosi pasiekimų – kompetencijų lygis sudarys ir užtikrins vaiko mokyklinę brandą.

5-6 m. ugdytiniams ugdymas teikiamas pagal Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ ikimokyklinio ugdymo programą. Grupės ugdytiniams sudarytos sąlygos lankyti papildomo ugdymo veiklas: mokytis ankstyvosios anglų kalbos, lankyti šokių studiją, katalikų tikybos bei jogos pamokėles.

Visus ugdytinius skatinsime tyrinėti ir eksperimentuoti, patiems ieškoti sąsajų tarp aplinkos, gamtos reiškinių. Daug dėmesio skirsime vaikų sveikatos kompetencijai, pratinsime sveikai maitintis, daugiau judėti, sportuoti. Į veiklos organizavimą bei planavimą įtrauksime ir ugdytinių tėvus.

UGDYMO(SI) PRIORITETAI – 

  • Saugi ir estetiška aplinka;
  • Ugdymo(si) kokybės tobulinimas įvairių gebėjimų bei poreikių vaikams;
  • Vaikų komunikacinių ir socialinių gebėjimų, savarankiškumo, saviraiškos, sveikatos puoselėjimo bei įvairios fizinės patirties ugdymas;
  • Įvairesnių bendradarbiavimo formų su tėvais paieška, siekiant aktyvaus tėvų dalyvavimo grupės veikloje.

UGDYMO(SI) VEIKLOS GRUPĖJE IR LAUKE 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

Skip to content