Menu Close

Linelis

(atnaujinta 2022-09-07) 

PU GRUPĖ „LINELIS“ 

  2022-2023 m.m.

GRUPĖJE DIRBA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJA:

Vida Matusevičienė

Mokytojos padėjėja –  Rasa Garbenienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja – Danė Legan

 

„RYTO RATO“  PASISVEIKINIMAS:

Per kalnelį saulė ritas…
„Labas rytas, labas rytas” –
Debesėliui, žemei, saulei
Ir visam geram pasauliui…

„Labą dieną,“ – mamai, tėčiui,
Draugui, miestui ir miestiečiui…
O kai žvaigždės ims vėl degti,
Mes linkėsim: „Labą naktį“…
(J. Nekrošius)

 

GRUPĖS SAVITUMAS

     Priešmokyklinio ugdymo grupę ,,Linelis“ lanko 16 ugdytinių: 6 mergaitės, 10  berniukų. Grupėje berniukai  mėgsta konstruoti, domisi mašinomis, patinka sportuoti, žaisti judriuosius žaidimus ir kt. Mergaitės daugiau dėmesio skiria siužetiniams žaidimams, kuria lėlėms drabužius, gamina karūnas, papuošalus . Ugdytiniai domisi knygomis, nori pažinti raides, išmokti rašyti, skaityti, jie smalsūs, judrūs. Jaučia norą tyrinėti, ieškoti, atrasti, pažinti savo aplinką, rasti atsakymus į kylančius klausimus. Vaikai labai aktyvūs, judrūs, todėl dažnai tarp jų kyla ginčai bei nesutarimai. Dar sunku patiems rasti taikius sprendimo būdus, todėl didesnį dėmesį skirsime socialinių gebėjimų ugdymui.Sieksime, kad jie suprastų tarpusavyje derinti norus, interesus, veiksmus,  norėtų gražiai bendrauti. Ugdysime toleranciją, geranoriškumą, empatiją, t. y. gebėjimą įsijausti, atjausti, suprasti kitą žmogų, suvokti, kad bendraujant neišvengiami nesutarimai, ginčai, konfliktai, tačiau juos galima ir reikia spręsti taikiai.

          Priešmokyklinio ugdymo siekis – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis, demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo(si) sąlygas, padėti pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje.

         Priešmokyklinio amžiaus vaikams ugdymas teikiamas pagal ,,Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“(2022 m.), kuri apibrėžia priešmokyklinio ugdymo tikslą, uždavinius, principus, ugdomas kompetencijas, pasiekimų sritis, ugdymosi turinio gaires, pasiekimų vertinimą ir pasiekimų lygių požymius. Į ją integruojama ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“, tarptautinė programa ,,Zipio draugai“. Dalyvaudami tarptautinėje programoje ,,Zipio draugai“ ugdytiniai, klausydami pasakojimų apie vabaliuką  Zipį, išmoks lengviau įveikti kasdienius sunkumus ir stresus, mokysis ieškoti būdų kaip susitvarkyti su jausmais, įgys socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų.

UGDYMO(SI) PRIORITETAI – 

Saugi ir estetiška aplinka;

Ugdymo(si) kokybės tobulinimas įvairių gebėjimų bei poreikių vaikams;

Vaikų komunikacinių ir socialinių gebėjimų, savarankiškumo, saviraiškos, sveikatos puoselėjimo bei įvairios fizinės patirties ugdymas;

Įvairesnių bendradarbiavimo formų su tėvais paieška, siekiant aktyvaus tėvų dalyvavimo grupės veikloje.

 

UGDYMO(SI) VEIKLOS GRUPĖJE IR LAUKE

UGDYMO(SI) VEIKLOS GRUPĖJE IR LAUKE 2021-2022 M.M. 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

Skip to content