Menu Close

Įtraukusis ugdymas

(atnaujinta 2023-11-22)

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, kuris apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. Tai labai aiškiai atsispindi ir Geros mokyklos koncepcijoje. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. 

Rengiantis įgyvendinti nuo 2024 m. įsigaliosiančius Švietimo įstatymo pakeitimus, ugdymo įstaigose įtvirtinančius įtraukties principą, švietimo sistemoje pašalinančius kliūtis neįgaliesiems, taip pat individualių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ugdytis kartu su savo bendraamžiais Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė 2021–2024 m. veiksmų planą.

Įtraukties veiksmų plano tikslas – šalinti fizines, informacines, socialines kliūtis ir užtikrinti kokybišką švietimą kiekvienam vaikui mokantis drauge su savo bendraamžiais jam artimiausioje švietimo įstaigoje, suteikiant reikalingą, jo ugdymosi poreikius atliepiančią pagalbą.  

Marijampolės savivaldybėje sukurta 12 asmenų darbo grupė pasirengimo įtraukčiai veiksmų įgyvendinimo planui parengti:

PASIRENGIMO ĮTRAUKČIAI VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE  2022-2024 METAIS PLANAS

PASIRENGIMO ĮTRAUKČIAI VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „RASA“ 2023-2024 METAIS PLANAS

 LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“ ASMENINĖS MOKINIO PAŽANGOS IR ASMENYBĖS ŪGTIES STEBĖSENOS SISTEMA

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PPT TYRIMAS „IU ĮSTAIGŲ PASIRENGIMO ĮTRAUKIAJAM UGDYMUI ĮSIVERTINIMAS“

 

ATKREIPKIME DĖMESĮ – INFORMACIJA TĖVAMS IR VISIEMS, UGDANTIEMS VAIKUS:

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA TEIKIA KONSULTACIJAS VAIKAMS, TĖVAMS, PEDAGOGAMS

 

♦ KĄ REIKĖTŲ ŽINOTI APIE AUTISTIŠKĄ MAŽAMETĮ PARDUOTUVĖJE

♦ SUTRIKUSIOS RAIDOS VAIKŲ KONSULTAVIMO SKYRIAUS NAUJIENLAIŠKIS

 

♦ JŪSŲ VAIKAS – IKIMOKYKLINUKAS

♦ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMAS

♦VAIKŲ ELGESIO IR EMOCIJŲ SUTRIKIMAI

♦ VAIKŲ RAIDOS SUTRIKIMAI

♦ SUP VAIKŲ UGDYMO(SI) YPATUMAI:

SUP VAIKŲ POJŪČIŲ AKTYVINIMAS

NUSIRAMINIMO BŪDAI SUP (IR NE TIK) VAIKAMS

 

♦ NETINKAMAS VAIKŲ ELGESYS:

ELGESIO I R SAVIJAUTOS ŽENKLAI, KELIANTYS NERIMĄ

KONFLIKTAI. KAIP TINKAMAI JUOS SPRĘSTI

VAIKŲ PSICHOLOGINIS ATSPARUMAS

VALGYMO SUTRIKIMAI

PAVOJAI INTERNETE

SAUGUS LAIKAS PRIE EKRANO

 

 

♦ LOGOPEDO PATARIMAI

 

♦ PATARIMAI PEDAGOGAMS ĮTRAUKIOJO UGDYMO TEMOMIS

 

♦ GYDYTOJŲ PATARIMAI:

KAI VAIKAS SERGA I TIPO CUKRINIU DIABETU

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content