Menu Close

Ikimokyklinio ugdymo teikimas

   Administracinės paslaugos pavadinimas

Ikimokyklinio ugdymo teikimas

   Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
  • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr.23-593, 2003, Nr. 63-2853, 2011, Nr.38-1804)
  • Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-379 patvirtintas vaikų priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas
  • Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 1-877 patvirtinta mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarka
   Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo       1. Vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas (gimimo liudijimas ir jo kopija)
   Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą         nagrinėjantis tarnautojas)
  1. Vaiko sveikatos pažyma
  2. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai turi pateikti Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl specialiojo ugdymo programos skyrimo ir specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo.
  3. Dokumentus, įrodančius teisę priėmimo pirmumui
  4. Dokumentus, įrodančius teisę į mokesčių lengvatas, ir prašymą
   Administracinės paslaugos teikėjas       Daiva Petrukonienė, administratorė, tel. (8 343) 72 445,

l.darzelis.rasa@gmail.com

   Administracinės paslaugos vadovas        Raselė Sutkauskienė, direktorė, tel. (8 343) 72 445,

l.darzelis.rasa@gmail.com

   Administracinės paslaugos suteikimo trukmė        Darbo dienomis nuolat
   Administracinės paslaugos suteikimo kaina        Paslauga teikiama neatlygintinai
   Prašymų formos        Dėl mokesčio lengvatos (kreiptis į lopšelio-darželio administratorių arba grupės mokytoją)

 

   Gavus pranešimą apie priėmimą į lopšelį-darželį, sutarties pasirašymo vieta         Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“,   Rasos g. 21, 68187 Marijampolė

 

Skip to content