Menu Close

Logopedo, specialiojo pedagogo informacija

(atnaujinta 2022-10-10)

PRANEŠIMAS „1-4 METŲ“ VAIKO KALBOS RAIDA

LOGOPEDO PATARIMAI VASARAI

NAUDINGA INFORMACIJA

LOGOPEDĖS – SPEC. PEDAGOGĖS AUŠROS KAUZONĖS 2022-2023 M.M. VEIKLOS PLANAS

LOGOPEDĖS-SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS AUŠROS KAUZONĖS
 TIESIOGINIO DARBO SU VAIKAIS VALANDOS

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
   8.30 – 12.30

13.00 – 13.30

15.00 – 16.30

 

 8.30 – 12.30

13.00 – 13.30

15.00 – 16.30

 8.30 – 12.30

13.00 – 13.30

15.00 – 16.30

   

 8.30 – 12.30

13.00 – 13.30

15.00 – 16.30

 

 8.30 – 11.30

12.00 – 12.30

LOGOPEDĖS-SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS KONSULTACIJOS VALANDOS TĖVELIAMS:

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
      13.30 – 14.00

 

   13.30 – 14.00

 

 

 

7.30 – 8.30

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“
LOGOPEDĖ-SPECIALIOJI PEDAGOGĖ AUŠRA KAUZONĖ
El. p. ausraspec@gmail.com 

SPECIALIOJO PEDAGOGO VEIKLA DARŽELYJE:

 •  Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems negalias, sutrikimus ar mokymosi sunkumus.
 • Atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą lopšelyje – darželyje.
 • Bendradarbiauja su pedagogais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais dirbančiais su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais bei  Marijampolės pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
 • Numato ugdymo tikslus ir uždavinius,  jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių turinčių vaikų poreikius ir galimybes bei juos taiko;
 • Rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualias, pogrupines ir grupines programas;
 • Padeda specialiųjų poreikių turintiems vaikams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių turinčio vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • Konsultuoja  pedagogus, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi  poreikių turintiems vaikams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas;
 • Teikia metodinę pagalbą pedagogams, specialiųjų poreikių turinčių vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese;
 • Naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių turinčių vaikų amžių, specialiuosius ugdymo(si) poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
 • Dalyvauja lopšelio- darželio vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.

LOGOPEDĖS ONOS MARGELEVIČIENĖS TIESIOGINIO  DARBO SU VAIKAIS VALANDOS:

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
   8.00 – 12.00

12.30 – 13.00

  14.30 – 16.00

    8.00 – 12.00 

 15.00 – 16.30

    8.00 – 12.00

    12.30 – 13.00

 ——  ——

 

LOGOPEDĖ ONA MARGELEVIČIENĖ TĖVELIŲ LAUKIA:

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS
7.30 – 8.00 16.00 – 16.30 7.30 – 8.00

LOGOPEDĖS ONOS MARGELEVIČIENĖS 2022-2023 M.M. VEIKLOS PLANAS

Skip to content