Menu Close

Priešmokyklinio ugdymo teikimas

   Administracinės paslaugos pavadinimas

Priešmokyklinio ugdymo teikimas

   Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
  • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr.23-593, 2003, Nr. 63-2853, 2011, Nr.38-1804)
  • Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-461 patvirtintas priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
  • Marijampolės savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 1-957 patvirtinti Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose taikomi priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai
  • Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 1-877 patvirtinta mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarka
   Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo        1. Vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas (gimimo liudijimas ir jo kopija)

 

   Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą   nagrinėjantis tarnautojas)
  1. Vaiko sveikatos pažyma
  2. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai turi pateikti Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl specialiojo ugdymo programos skyrimo ir specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo.
  3. Vaiko brandumo įvertinimas (kai tais kalendoriniais metais vaikui sueina 5 metai)
  4. Dokumentus, įrodančius teisę priėmimo pirmumui
  5. Dokumentus, įrodančius teisę į mokesčių lengvatas, ir prašymą
   Administracinės paslaugos teikėjas      Daiva Petrukonienė, administratorė, tel. (8 343) 72 445,   l.darzelis.rasa@gmail.com

 

   Administracinės paslaugos vadovas       Raselė Sutkauskienė, direktorė, tel. (8 343) 72 445,  l.darzelis.rasa@gmail.com

 

   Administracinės paslaugos suteikimo trukmė      Darbo dienomis nuolat
   Administracinės paslaugos suteikimo kaina      Paslauga teikiama neatlygintinai
   Prašymų formos      Dėl mokesčio lengvatos (kreiptis pas administratorių arba grupės mokytoją)

 

   Sutarties pasirašymo vieta, gavus pranešimą apie priėmimą į       lopšelio-darželio PU grupę      Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“,    Rasos g. 21, 68187 Marijampolė

 

Skip to content