Menu Close

Sveikatos priežiūros specialisto informacija

(atnaujinta 2023-01-25)

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą lopšelyje-darželyje,  

                          Edita Perlibienė, tel.nr.  869838529

                    El.paštas edita.perlibiene@marijampolesvsb.lt

 

Visuomenės sveikatos specialistės, vykdančios sveikatos priežiūrą lopšelyje-darželyje, darbo grafikas:

Antradieniais  –   8:00 – 16:30               Pietų pertrauka 12:00 – 12.30

 Ketvirtadienis – 8:00 – 15:30                 Pietų pertrauka 12:00 – 12.30

 

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą lopšelyje-darželyje, vykdo šias funkcijos:

 • Renka kaupia ir analizuoja duomenis apie mokinių sveikatos būklę;
 • Pateikia pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą;
 • Teikia išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės mokyklos bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per metus);
 • su bent vienu mokinio, pradėjusio lankyti mokyklą ir ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) aptaria mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų mokinių – pagal poreikį;
 • identifikuoja mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgdamas į jų amžiaus tarpsnius;
 • mokyklos aplinkoje identifikuoja visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;
 • teikia siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į mokyklos strateginius veiklos planus mokyklos administracijai (ne rečiau kaip vieną kartą per metus);
 • organizuoja mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendina jas pagal kompetenciją;
 • dalyvauja planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą mokykloje;
 • teikia sveikatos žinias mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, moko pritaikyti jas praktiškai;
 • teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą mokykloje;
 • tikrina mokinių asmens higieną;
 • planuoja ir taiko užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją;
 • dalyvauja įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones;
 • konsultuoja mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;
 • prižiūri mokinių maitinimo organizavimo atitiktį maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo nustatytiems reikalavimams;
 • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant mokyklos veiklą;
 • teikia pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą;
 • įtaręs, jog mokinys patiria psichologinį, fizinį, seksualinį smurtą ar kitus vaiko teisių pažeidimus, nedelsdamas praneša raštu apie tai mokyklos bei Biuro vadovui;

 

2023 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2022 METUS

2022 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANO ATASKAITA UŽ 2021 METUS

2018/2019 mokslo metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos plano ataskaita

2019/2020 mokslo metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas

 

Skip to content