Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

(atnaujinta 2024-02-26)

LOPŠELIO-DARŽELIO DARBO TARYBA

Darbo tarybai vadovauja pirmininkas – Jurgita Dockevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Darbo tarybos nariai:

Lina Geležauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Jurgita Grigaliauskienė. ikimokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja

  • Lopšelio – darželio „Rasa“ darbo taryba– kolegialus lopšelio – darželio darbuotojų atstovaujamasis organas, atstovaujantis darbuotojų interesams.
  • Darbo taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos respublikos įstatymais, reglamentuojančiais darbo santykius, Darbo kodeksu ir kitais teisės aktais.
  • Darbo taryba, vykdydama savo funkcijas, atsižvelgia į visų darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoja atskirų darbuotojų, jų grupių ar atskirų struktūrinių padalinių.
  • Darbo taryba savo veikloje laikosi pagarbos ir geranoriškumo principų teisėtiems darbdavio interesams.
  • Darbo taryba yra nepriklausoma nuo darbdavio.
  • Prašymus priima ir registruoja darbo tarybos sekretorius.
  • Prašymus teikti raštiškai arba elektroniniu paštu darbotaryba.rasa@gmail.com

 

ĮSTAIGOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PARENGIMO DARBO GRUPĖ

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

LOPŠELIO-DARŽELIO 2022 METŲ INVENTORIZACIJOS KOMISIJA

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2023-2025 M. RENGIMO DARBO GRUPĖ

DARBO GRUPĖ KOORDINUOJANTI  STEAM VEIKLĄ ĮSTAIGOJE

PASIRENGIMO ĮTRAUKČIAI VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO LOPŠELYJE-DARŽELYJE 2023-2024 M. PLANO RENGIMO DARBO GRUPĖ

LOPŠELIO – DARŽELIO „RASA“ DARBO TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“ TURTO INVENTORIZACIJOS KOMISIJA

GEROS HIGIENOS PRAKTIKOS (GHP) VIDAUS AUDITO KOMISIJA

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2022-2024 M. RENGIMO DARBO GRUPĖ

ĮSTAIGOS VIDAUS KONTROLĖS KOMISIJA

STEAM VEIKLŲ KOORDINAVIMO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „RASA“ DARBO GRUPĖ

2020 METŲ VEIKOS ATASKAITOS RENGIMO DARBO GRUPĖ

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKYTOJUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

„EKO MOKYKLOS VEIKLŲ PLANO 2020 METAMS“ RENGIMO DARBO GRUPĖ 

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA

 

Skip to content