Menu Close

Vaiko gerovės komisijos veikla

(atnaujinta 2022-10-20)

Komisijos paskirtis – rūpintis saugios ir palankios ugdytiniams aplinkos kūrimu, organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), organizuoti švietimo pagalbos teikimą ugdytiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisija nagrinėja prevencinio darbo klausimus, įgyvendina teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, socialinės pagalbos vaikui, nusikalstamumo ir kitus prevencinius projektus. Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą, teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą.

2022-2023 M.M. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

VGK VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2021-2022 M.M.

VGK VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2021 METUS

VGK  DARBO REGLAMENTAS

LR ŠMM ĮSAKYMU PATVIRTINTAS „MOKYKLOS VGK SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS“

LR VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAS

LR VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINŲ ĮSTATYMAS

Švietimo pagalba karo pabėgėliams iš Ukrainos

Vaiko brandumo ugdytis tvarkos aprašas

Tėvų atsisakymas švietimo pagalbos

Krizių valdymo veiksmų planas ir tvarkos aprašas

Pagalbos mokinio savirūpai užtikrinimo, jeigu mokinys serga lėtine infekcine liga, tvarka

Skip to content