Menu Close

Spindulėliai

(atnaujinta 2022-09-07)
PU GRUPĖ „SPINDULĖLIAI“
2022-2023 m.m.
    
GRUPĖJE DIRBA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS:

       Lina Geležauskienė ir Daiva Grigaliauskienė

Mokytojo padėjėja – Laima Juškauskienė

IU mokytojų padėjėja – Gintarė Krupinskienė 
RYTELIO PASISVEIKINIMAS

Pabudo jau saulutė po nakties,

Tuoj savo spindulius danguje išties.

Pramerksim akeles visi,

Šypsosimės visiems linksmi.

 

Ko reikia, kad prasminga būt diena?

Gerų darbų ir nuotykių pilna?

Tik vieno gero žodžio, šypsenos,

Ir širdyje gerumas suliepsnos.


GRUPĖS SAVITUMAS

        Priešmokyklinio ugdymo grupę „Spindulėliai“ lanko dvidešimt vaikų: aštuoni berniukai ir dvylika mergaičių. Grupės draugai noriai bendrauja vieni su kitais, džiaugiasi draugija, noriai ir aktyviai dalyvauja pokalbiuose, žaidimuose bei kitose veiklose. Ugdytiniams patinka statyti statinius iš kaladėlių, konstruoti iš lego detalių, piešti, spalvinti, atlikti interaktyvias užduotis. Ugdytiniai domisi naujovėmis, knygomis, nori išmokti rašyti, skaičiuoti. Laviname dėmesio sukaupimą, girdimąją atmintį, akies ir rankos koordinaciją. Daug dėmesio skiriame loginio mąstymo užduotims, taikome STEAM metodologiją, kuri skatina ieškoti įvairių užduočių sprendimo būdų. Taip pat daug dėmesio skiriame grupės susitarimams, jų laikymuisi, bendravimui ir bendradarbiavimui su vaikų tėvais. Nuolat skatiname tėvų integraciją vaikų ugdomajame procese bei kiekvieno nario asmeninį įsitraukimą į bendrų grupės vertybių, susitarimų kūrimą ir realizavimą kasdieninėse veiklose.

Plėtojant ugdytinių komunikavimo, pažinimo, sveikatos saugojimo ir meninius gebėjimus nuolat organizuosime eksperimentus, stebėjimus, išvykas, sportinius žaidimus ir kt.

Puoselėjame bei vadovaujamės pagrindinėmis ugdymo vertybėmis: pagarba, mandagumu, tolerancija, kūrybiškumu, bendravimu, bendradarbiavimu, draugyste, savarankiškumu, žinių siekimu ar pan.

     PAGRINDINIAI GRUPĖS PRIORITETAI:
♦ Saugios ir estetiškos aplinkos kūrimas;
♦ Ugdymo(si) kokybės tobulinimas įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams;
♦ Vaikų komunikacinių ir socialinių jų gebėjimų, savarankiškumo, saviraiškos, sveikatos puoselėjimo bei įvairios fizinės patirties ugdymas;
♦ Įvairesnių bendradarbiavimo formų su tėvais paieška, siekiant kuo aktyvesnio tėvų dalyvavimo grupės veikloje;

GRUPĖS TAISYKLĖS

-šypsausi sau ir kitiems;

-dalinuosi žaislais su draugais; 

-susitvarkau žaidimo vietą;

-visada būnu mandagus.

UGDYMO(SI) VEIKLOS GRUPĖJE IR LAUKE

TIKSLAS – ugdyti aktyvų, bendraujantį, žingeidų, stiprią motyvaciją turintį vaiką.

UŽDAVINIAI:

Skatinti vaikus kurti ir palaikyti gerus santykius su aplinkiniais, bendrauti, draugauti ir spręsti kasdienes problemas.

Telkti vaikus sveikatos stiprinimo ir sveikatos ugdymo veikloms.

Ugdyti sakytinę ir rašytinę vaikų kalbą, plėtoti komunikavimo gebėjimus.

Plėtoti pažintinius gebėjimus, skatinant vaikus tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuojant su pasirinktais daiktais, medžiagomis bei panaudojant interaktyvias priemones ugdymo(si) procese.

Taikant STEAM ugdymo metodologiją, skatinti vaikus kūrybiškai mokytis STEAM mokslus, patiriant tyrinėjimo ir atradimo džiaugsmą.

Ugdyti kūrybiškumą bei puoselėti įvairius vaikų meninius gebėjimus.

Plėsti vaikų žinias dalyvaujant įvairiuose sporto projektuose.

 

UGDYMO(SI) VEIKLOS GRUPĖJE IR LAUKE

 

UGDYMO(SI) VEIKLOS 2021-2022 M.M.

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content