Menu Close

METODINĖ DIENA MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAMS

Spalio 13 d. lopšelyje-darželyje vyko gerosios darbo patirties sklaidos renginys priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijos ugdymas netradicinėje aplinkoje“.

       Priešmokyklinis ugdymas nuo š.m. rugsėjo 1 d. vykdomas pagal atnaujintą bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, kurios tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis, demokratinėmis vertybėmis, užtikrinant palankias asmenybės raidos ir ugdymo(si) sąlygas, padėti pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje.

Mūsų lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogės Vida Matusevičienė, Alina Bražinskienė ir Lina Geležauskienė dalijosi savo darbo patirtimi, vesdamos atvirą ugdomąją veiklą su ugdytiniais netradicinėje aplinkoje – lopšelio-darželio lauko edukacinėse aplinkose. Mokytojos kūrybiškai integravo savo kūrybines mintis, panaudodamos artimiausioje aplinkoje esančius objektus, kaip ugdomąją priemonę gamtamoksliniam, kalbiniam, matematiniam, meniniam, sveikatos ir fiziniam ugdymui.

Atvirą veiklą stebėjo 19 Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo pedagogių. Po praktinės veiklos stebėjimo vyko aktyvi diskusija tarp pedagogių apie ugdomosios veiklos planavimą bei ugdytinių vertinimą, remiantis NŠA projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ rekomendacijomis.

Nuskambėjo visų dalyvavusių pagrindinė nuostata – dirbkime taip, kad kiekviena diena vaikui būtų mokymosi pamato dalis.

Skip to content