Menu Close

„STEM SCHOOL LABEL PROFICIENT“ ŽENKLAS LOPŠELIUI-DARŽELIUI „RASA“

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“ džiaugiasi pakartotiniu ir aukštesniu tarptautiniu įvertinimu – įstaigai suteiktas „STEM School Label PROFICIENT“ ženklas, kuris patvirtina, kad mūsų darželis yra pažengusi, įgudusi švietimo įstaiga STEAM strategijos srityje.

      Įstaigoje taikomas vienas iš pažangiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslus, technologijas ir inžineriją, menus ir matematiką, siejant juos su realiu pasauliu. „STEM School Label PROFICIENT“ ženklas gautas vertintojams įvertinus įgyvendintas veiklas, atitikus visus ženklui gauti reikalingus kriterijus ir pateikus įrodymus, kaip į ugdymo(si) procesą integruojamos pažangiausios ugdymo(si) praktikos.

Lopšelio-darželio „Rasa“ pedagogai STEAM inovacijų veiklų idėjas integraliai sieja su realiu pasauliu, pokyčiais ir progresu, iššūkių bei situacijų kūrimu, kritiniu mąstymu ir saviugda, įgyvendina inovatyvius sprendimus, dalyvauja ir rengia įvairius projektus, pateikia įstaigos patirties įrodymus, atvejų analizes, bendradarbiauja su socialiniais partneriais.

Darželio vadovai inicijuoja ir sudaro palankias sąlygas pedagogų dalyvavimui kvalifikacijos tobulinimo programose, nuolat pildo materialinę bazę išmaniomis ugdymo priemonėmis. Įstaigoje plėtojamos STEAM ugdymui aktualios mokytojų kompetencijos, įsiklausoma į kiekvieną iniciatyvą.

STEM School Label PROFICIENT mokyklos kokybės ženklas – kryptingos ir tikslingos STEAM veiklos Lopšelyje-darželyje „Rasa“ įvertinimas. Kokybės ženklas suteiktas Briuselio STEM School Label platformos ekspertų.

 

Skip to content